Data // Date: 06.02.2024

Invitatie de participare la procedura de achizitie active corporale

„Placi productie - 4.000 buc”

 1. INFORMATII GENERALE PRIVIND SOLICITANTUL
 • Denumire solicitant: S.C. WISE PAVAJE S.R.L
 • Sediu social: Municipiul Râmnicu Vâlcea, Str. Căzăneşti, Nr. 204, Judet Vâlcea, Romania
 • Locatia de implementare: Municipiul Râmnicu Vâlcea, Str. Căzăneşti, Nr. 204, Judet Vâlcea, Romania
 • Persoana de contact: Stanciucu Marian – Administrator
 • Tel: 0040 722 328871
 • Email: marian.stanciucu@wise.ro
 1. INFORMATII PRIVIND PROIECTUL

S.C. WISE PAVAJE S.R.L intentioneaza sa achizitioneze echipamentul “Placi productie – 4.000 bucpentru implementarea proiectului Extinderea capacitatii de productie a S.C. WISE PAVAJE SRL prin achizitie de echipamente”, finantat prin schema de ajutor de stat reglementata prin H.G. nr. 807/2014.

 1. PROCEDURA APLICATA

Atribuirea contractului de furnizare se va realiza conform procedurii interne a  S.C. WISE PAVAJE S.R.L.

Contractul va fi atribuit ofertantului a carui oferta respecta toate cerintele solicitate prin prezenta documentatie si ofera pretul cel mai scazut.

 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Pentru a atinge obiectivele proiectului finantat, vom achizitiona urmatoarele active corporale: “Placi productie – 4.000 buc“, care vor asigura toate conditiile pentru desfasurarea activitatii la parametrii optimi si in conditii de eficienta ridicata.

Ca urmare, sunteti invitati sa depuneti oferta dumneavoastra si datele dumneavoastra de identificare pentru echipamentele solicitate. Oferta trebuie sa respecte cerintele minimale solicitate (sau echivalente) prin Documentatia de ofertare si Specificatiile Tehnice.

 1. VALOAREA ESTIMATA

Valoarea estimata a achizitiei este de: 2.387.328  lei (fara TVA) echivalentul a 480.000 Euro, la cursul BNR valabil in data de 05.02.2024 (1 Euro= 4.9736 lei).

Pretul agreat este fix si nu mai poate fi ajustat.

 1. DATA DE LIVRARE A ECHIPAMENTULUI

In urma atribuirii contractului, se va semna un contract de furnizare care va prevedea data de livrare a echipamentelor.

Termen de livrare maxim: 5 luni, calendaristice,  de la comanda ferma.

 1. PREZENTAREA OFERTELOR

Documentatia care trebuie avuta in vedere de potentialii ofertanti, pentru realizarea ofertei, poate fi solicitata prin email: marian.stanciucu@wise.ro, sau poate fi ridicata de la sediul social al solicitantului, respectiv: Municipiul Râmnicu Vâlcea, Str. Căzăneşti, Nr. 204, Judet Vâlcea, Romania.

Ofertele se vor transmite prin posta/curier intr-un plic sigilat la sediul social al solicitantului, sau prin depunere personala la punctul de lucru al solicitantului. Restul comunicarilor dintre potentialii ofertanti si solicitant se vor face in scris, prin email.

 1. TERMENUL DE DEPUNERE A OFERTELOR
 • Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 16.02.2024,
 • ora 16.00, ora Romaniei.
 1. INFORMATII SUPLIMENTARE

Orice informatie suplimentara, referitoare la prezenta procedura, se poate solicita de la sediul social al solicitantului sau de la persoana de contact: Stanciucu Marian

Email: marian.stanciucu@wise.ro

Aprobat,
S.C. WISE PAVAJE SRL

 • Numele: Stanciucu Marian
 • Funcţia: Administrator

Invitation to participate in the procedure for purchasing tangible assets

„Production boards - 4.000 pcs”

 1. GENERAL INFORMATION REGARDING THE AUCTIONEER
 • Auctioneer name: C. WISE PAVAJE S.R.L
 • Registered office: Râmnicu Vâlcea Municipality, Căzăneşti str. no. 204, Vâlcea County, Romania.
 • Implementation location : Râmnicu Vâlcea Municipality, Căzăneşti str. no. 204, Vâlcea County, Romania.
 • Contact person: Stanciucu Marian – Administrator
 • Tel: 0040 722 328871
 • Email: stanciucu@wise.ro
 1. PROJECT INFORMATION

S.C. WISE PAVAJE S.R.L intends to purchase the equipment “Production boards -4.000 pcs” for the implementation of the project „Expanding the production capacity of SC WISE PAVAJE SRL trough the purcase of equipment ”, financed by the state aid scheme regulated by H.G. no. 807/2014.

 1. PROCEDURE APPLIED

The award of the supply contract, will be carried out according to the internal procedure of S.C. WISE PAVAJE S.R.L.

The contract will be assigned to the bidder whose tender meets all the requirements in this documentation and offers the lowest price.

 1. OBJECT OF THE CONTRACT

To achieve the objectives of the financed project, we will purchase tangible assets: Production boards – 4.000 pcs, which will ensure all the conditions for carrying out the activity at optimal parameters and in conditions of high efficiency.

Therefore, you are invited to submit your offer and your identification data for the requested equipment. The offer must comply with the minimum requirements required (or equivalent) through the Offer Documentation and Technical Specifications.

 1. ESTIMATED VALUE

The estimates value of the acquisition is 2.387.328 lei (excluding VAT), the equivalent of 480.000 Euro, at the NBR exchange rate valid on 05.02.2024 (1 Euro= 4.9736 lei).The agreed price is fixed and cannot longer be adjusted.

 1. EQUIPMENT DELIVERY DATE

After the award of the contract, a supply contract will be signed, in which will be stipulated the delivery date of the equipment.
Maximum delivery time: 5 calendar months, from the firm order.

 1. PRESENTATION OF OFFERS

The documentation for bidding can be requested by email: marian.stanciucu@wise.ro or it can be picked up from the point of work of the auctioneer, respectively: Râmnicu Vâlcea Municipality, Căzăneşti str. No. 204, Vâlcea County, Romania. The offers will be sent by post/courier, in a sealed envelope to the auctioneer’s workplace, or by personal submission at the auctioneer’s workplace. The rest of the communications between the potential bidders and the auctioneer will be made in writing, by email.

 1. DEADLINE FOR SUBMISSION OF OFFERS

The deadline for submission of tenders: February 16, 2024, 16:00, Romanian hour.

 1. ADDITIONAL INFORMATION

Any additional information regarding this procedure, may be requested from the auctioneer‘s office or from the contact person: Stanciucu Marian

Email: marian.stanciucu@wise.ro

Approved,
S.C. WISE PAVAJE SRL

 • Name: Stanciucu Marian
 • Function: Administrator